Frode Svartdal
    Psykologiens forskningsmetoder
    En introduksjon       4. utgave
    Bergen: Fagbokforlaget 2015
    ISBN: 978-82-450-1887-5
  .

Nettressurser [under oppdatering]
Kap. 1 og DEL I
Positivisme
Relativisme
Galton
Kaosteori
Validitet
Reliabilitet PsycInfo
Synestesi
Vitenskapsteori
Hypotesetesting
Skepsis i vitenskap
The Sceptic's Dctionary
Helsinkideklarasjonen
Vancouver-konvensjonen
Forskningsetikk | Sjekkliste
Burying Freud
False memory syndrome
Fusk i forskning
DEL II
Normalfordeling
Implisitte mål
Automatisert datainnsamling
Transkribering
Kvalitativ innholdsanalyse
Data tilgjengelig på Internett
Psykologiske tester
DEL III
Kausale analyser i korrelasjonell forskning
Frilkilder i eksperimentell forskning
Overtro
Statistikk
Enkle statistiske operasjoner på egne data
Hvilken statistisk prosedyre?
DEL IV
Økologisk validitet
Forskningsartikkel
Psykologiske tidsskrifter
Databaser

GENERELT
Encyclopedia of Psychology
Wikipedia
The Free Disctionary